Hřbitov

Před zřízením hřbitova přímo v Kokoníně, byli nebožtíci pohřbívání na hřbitovech v okolních obcích. Výjimkou bylo pochování obětí morové rány a zřejmě i francouzských vojáků na louce u Horního mlýna zvané Starý či Francouzský hřbitov.

Hřbitov byl v Kokoníně zřízen jako nekonfesní na pozemcích patřících k usedlosti č.p. 200 a 53, které byly za tímto účelem obcí zakoupeny v roce 1879 od Emila Posselta. Náklady na výstabu činily 2000 zlatých. Márnici postavil jablonecký stavitel Anton Womatschka. Slavnostní otevření hřbitova proběhlo v neděli 9. října 1881. Prvním pohřbeným byl dvouletý synáček starosty Richard Karas, který byl pochován ještě před slavnostním otevřením 6.října 1881.

O deset let později, v roce 1892 byl hřbitov výrazně zvětšen. Rozšíření márnice provedl stavitel Emilian Herbig.
V průběhu let byla na hřbitově postavena celá řada umělecky zajímavých hrobek.


Letecký snímek hřbitova z 1. července 1946, ze kterého je patrné vysoké využití hřbitova. (vlastník MO ČR)


Hřbitovní kříž

Na hřbitovním kříži, je vytesána níže uvedená báseň.


Nápis na kříži ve středu hřbitova


Der Ort, wo in dem Schoß der Erde,
Místo, kde v lůnu země,
In Stille ruht des Leibes Staub,
odpočívá v pokoji těla prach,
Sei uns ein Heiligthum und werde
budiž nám místem posvátným a nestaň se
Nie eines kalten Frevels Raub
nikdy kořistí chladnokrevné zlovolnosti
Es ist ja Saat fon Gott gesat
Je to semeno Bohem zaseté,
Die neu zum Leben aufersteht.
které nově z mrtvých vstane k životu.

Překlad: Gudrun Heissig

Márnice

Márnici postavil stavitel Anton Womatschka v souvislosti s výstavbou hřbitova. Později ji rozšířil stavitel Emilian Herbig.
Na márnici je umístěn zvon. ZO ČSOP Kokonín usiluje o znovuzprovoznění tohoto zvonu. Ve spolupráci s odbornou firmou byl zpracován projekt na automatizaci zvonění (polední a večerní) a výstupy předány městu.


Zvon na márnici


Hrobky

Mezi umělecky zajímavé hrobky patří hrobka rodiny: Kromě výše uvedených autorů lze na hřbitově najít figurální výzdobu od firmy Wilhelm Spölgen ze Šlunknova, liberecké firmy Philipp Nitsch (náhrobek rodiny Rosslerovy).

Historie


Správa

Správu hřbitova vykonává firma pana Kopala.

Digitalizace

Detailní mapa hřbitova včetně všech hrobů, jejich fotografií a jmen zemřelých je dostupná on-line v GIS systému MMJN.

Střípky

Literatura