ČSOP Kokonín

Stará škola

Na Tyršově stezce s č.p. 148 stálo dnes již zaniklé památkově chráněné roubené přízemní stavení, ozdobně bedněné, bohatě členěné dekorativně vykrojovanými lištami. Okna a dveře byla členitě pseudorenesančně orámována. Před vstupem do domu byla bedněná veranda. Mansardová střecha byla krytá břidlicí.


Malba nově postavené školy z konce 18. století. Retušováno. (Archiv SOkA Jablonec, zřejmě chybná datace na rubu 1780).Stará škola v roce 1923.Netradiční zadní pohled na starou školu zřejmě koncem 19. století (F. Simm).Rytina se školou a kaplí sv. Antonína Paduánského zřejmě z konce 19. století.Pohled stejným směrem v roce 1970 (D. Klein).Stará škola od východu v roce 1966 (archiv NPÚ ú.o.p. Liberec, č. neg. 22697).Stará škola od západu v roce 1986 (archiv NPÚ ú.o.p. Liberec, č. neg. 84039).Bedněná veranda v roce 1990 (autor D. Klein).Pohled od západu v roce 1990 (autor D. Klein).Pohled na zadní část stavení v roce 1986 (archiv NPÚ ú.o.p. Liberec, č. neg. 84041).


Historie

 • 1785 - Obec odkoupila pozemek, na kterém později vyrostla budova školy, od majitele č.p. 53.
 • 1788 - Na dřevěnou kapličku se zvoničkou, stojící na výše uvedeném pozemku, spadl strom a poškodil ji tak, že musela být rozebrána. Zvon byl převěšen na lípu stojící na místě dnešní kaple sv. Antonína Paduánského (J.Kittel uvádí až rok 1792).
 • 1789 - Z prostředků obce byla vystavena budova školy s tradičním uspořádáním tzn. se vstupní síní, stájemi a komorou na jedné straně a se světnicí na straně druhé. Dostává č.p. 148. Na stavbu přispěl majitel panství hrabě Desfours 8 kmenů určených k výrobě trámů. Škola byla následně slavnostně vysvěcena vikářem a započato s výukou. Vyučování probíhalo v malé světnici, jejíž jedna třetina byla oddělena dřevěnou přepážkou, za níž bydlel učitel.
 • 1847 - Stáje a komora byly přestavěny na byt pro učitele, výuka probíhala ve světnici, ze které byla odstraněna dřevěná přepážka oddělující "byt" učitele.
 • 1860 - Další stavební úpravy jejichž cílem bylo rozšíření vyučovacích prostor. Tato přestavba je doložena i výsledky dendrochronologického datování.
 • 1870 - Vyučování v č.p. 148 končí, přesouvá se do nově postavené budovy školy č.p. 215.
 • 1872 - Budova prodána kartonáři Vincenci Jägerovi, který ji následně pronajímal, později opět změnila majitele.
 • 1947 - Na základě Benešových dekretů byl dům zkonfiskován manželům Karlovi a Martě Müllerovým.
 • 1963 - Dům získává památkovou ochranu.
 • 1969 - Majitelka paní Hoffmanová žádá Památkový úřad o pomoc při shánění materiálu na opravu objektu, v běžné prodejní síti není k sehnání.
 • 1988 - MNV Jablonec nad Nisou ukládá okamžité vyklizení objektu, ve zprávě se mj. upozorňuje na pravděpodobné podmáčení objektu díky rozbité kanalizaci.
 • 1992 - Novým majitelem se stává firma G + V, spol. s.r.o.
 • 1994 - Firma G + V, spol. s.r.o. neúspěšně žádá o zrušení statutu kulturní památky.
 • 1995 - Objekt pronajat manželům Köhlerovým s příslibem, že po provedené rekonstrukci na ně bude objekt převeden. Rekonstrukce byla z větší části provedena, ale z dohody mezi majitelem a nájemci sešlo a práce tak nebyly dokončeny.
 • 2003 - Objekt vyrabován, řada prvků pocházejících z rekonstrukce byla odcizena.
 • 2004 - Narušený objekt dále chátrá, střecha nedokáže vzdorovat tíze sněhu a její levá část se propadá.
 • 2007 - Firma G + V, spol. s.r.o. opět žádá o zrušení památkové ochrany z důvodu destrukce objektu.
 • 2008 - Novým majitelem budovy se stává V. Tsolihan z Liberce.
 • 2009 - Novým majitelem staré školy se stává J. Křelinová. V témže roce dochází ke zrušení památkové ochrany objektu z důvodu jeho destrukce vlivem zanedbané údržby a následně je objekt stržen.
 • 2011 - Na místě staré školy s č.p. 148 vyrůstá nový rodinný dům J. Křelinové s č.p. 5165.


Dlouholetá obyvatelka staré školy paní Hoffmanová dne 16.7.1976 (autor J.F. Švásta).Kolem staré školy projíždí prvomájový průvod (autor J.F. Švásta).


Popis objektu

Objekt staré školy postavený v roce 1789 byl významným zástupcem „jizerskohorské“ lidové architektury a zároveň zdařilým příkladem transformace městské architektury ovlivněné empírem do lidového prostředí. Vysokou hodnotu měly detaily bedněných průčelí se zdobnými prvky a řemeslné provedení rámů i výplní okenních a dveřních otvorů. O tyto prvky byl objekt doplněn zřejmě při přestavbě v roce 1860. Sklep zděný ze žulových kamenů a mansardová střecha patřily k dokladům umu zednických a tesařských mistrů.
Uspořádání objektu je patrné z níže uvedeného půdorysu a řezu.


Půdorys staré školy (autor T. Nejezchlebová, součást publikace I. Peřiny: Stavebně historický průzkum č.p. 148).Řez objektem (autor T. Nejezchlebová, součást publikace I. Peřiny: Stavebně historický průzkum č.p. 148).Detail zdobných prvků (D. Klein).Započatá rekonstrukce a následný zánik objektu

Smutným dokladem systémové nefunkčnosti ochrany kulturních památek je zánik objektu. Ten byl započat již v druhé polovině 20. století, ale hlavní roli v destrukci budovy sehrála nečinnost majitele, společnosti G + V, spol. s.r.o., na přelomu tisíciletí.


Pohled na zadní část stavení v polovině devadesátých let 20. století v době rekonstrukce objektu manželi Köhlerovými (autor J.F. Švásta).Oprava mansardy v polovině devadesátých let 20. století manželi Köhlerovými (autor J.F. Švásta).Předzvěst rabování objektu na přelomu tisíciletí, detail nově zbudovaného štítu a oken (autor J.F. Švásta).Pokročilá destrukce objektu po vyrabování, kolem roku 2006 (autor D. Klein)Zánik č.p. 148 v roce 2008 byl již neodvratný (autor D. Klein).Agonie v roce 2009 (autor D. Klein).Zbytky zdiva po demolici, stav na jaře 2010 (autor D.Klein)V roce 2013 připomínají starou školu jen tři původní kamenné schody (autor D. Klein)


Literatura